Vážení partneři, vítejte na stránkách podpory GDPR pro obce a školy

Abecední rejstřík k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů

Slouží k usnadnění při vyhledávání informace v obsahu nařízení GDPR.

V rejstříku je zásadně odkazováno na čísla jednotlivých ustanovení při respektování označovací konvence zdrojového dokumentu. Na ustanovení preambule je tedy odkazováno prostřednictvím čísel v kulatých závorkách a na články normativního textu nařízení prostými arabskými čísly s bezprostředně navazujícím označením odstavce.
Odkazy na body preambule jsou psány kurzívou, odkazy na normativní část nařízení základním typem písma; odkazy na preambuli jsou od odkazů na normativní část odděleny středníkem. Tučně jsou označeny odkazy na klíčové výskyty.
Jestliže se odkazovaný pojem vyskytuje pouze v určitém, číslem označeném odstavci, je to přebíráno do rejstříku. V případě, že je pojmu věnována podstatná část článku, nebo článek není dále členěn, odkazuje se pouze na článek.
U víceslovných hesel je přednostně používán přirozený slovní pořádek a hnízdování je omezeno na minimum. Bylo použito tam, kde je na heslo v prvním pořadí odkazováno více než desetkrát - tj. např. u pojmů  správce  dozorový úřad. Pořadí bylo obráceno tam, kde je výhodnější vycházet od termínu s nejužším významem v kontextu obecného nařízení a kde by současně použití přirozeného pořadí vedlo k příliš velké kumulaci hesel. Takto bylo postupováno u označení identifikátorů kategorií nebo druhu osobních údajů, bez ohledu na druh rozlišovacího kritéria; je tedy třeba např. hledat odsouzení v trestních věcech, osobní údaje vypovídající o  nikoli " osobní údaje vypovídající o odsouzení v trestních věcech".
Tam, kde to významový kontext umožnil, bylo heslo vytvořeno právě a pouze ze slova s nejužším významem, u něhož se současně předpokládá, že bude k vyhledávání použito (např. genealogie umělecký projev  nebo rádiové frekvence ).
Terminologické rozdíly byly sjednoceny pouze v případě, že kmenové slovo bylo shodné ( opatření k nápravě  a nápravná opatření ; z vyloučeného výrazu je odkazováno na použitý); jinak je třeba vyhledávat oba výrazy (tedy registr  i  rejstřík).

A B C Č D E F G H I
J K L M N O P R Ř S
Š T U V Z Ž

A
adresa elektronické pošty (e-mail) (23)
adresa internetového protokolu (30)
akademický projev (153); čl. 85(1)
akreditace pro monitorování souladu s kodexem chování čl. 41
akreditace subjektů pro vydávání osvědčení čl. 43, 57(1), 58, 70(1)
akty v přenesené pravomoci (146), (166); čl. 12(8), 43(8), 92, 88, 126, 180
archivace (158) archivace ve veřejném zájmu (50), (52), (53), (62), (65), (156), (158); čl. 5(1), 9(2), 14(5), 17(3), 89
audit čl. 28(3), 39(1)
audit ochrany údajů čl. 28(3), 39(1), 47(2), 58(1)
autentizace fyzické osoby (51), (57)
automatizované individuální rozhodování (63), (71); čl. 13(2), 15(1), čl. 21 až 22, 35(3), 47(2)
autorské právo chránící programové vybavení (63)

Zpět nahoru