Vážení partneři, vítejte na stránkách podpory GDPR pro obce a školy

Podpůrné soubory a dokumenty, které si můžete stáhnout

Náležitosti zpracovatelské smlouvy
podrobný popis na úpravu smluvního vztahu

Vedení kroniky_stanovisko ÚOOÚ
stanovisko ÚOOÚ k vedení obecní kroniky

Vypořádání se žádostmi subjektů o přístup k osobním údajům, příklad dle čl_15 GDPR
jak se vypořádat se žádostmi dle čl. 15 GDPR

Nová metodika k GDPR v oblasti spisových služeb
Metodická pomůcka Ministerstva vnitra "Ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby u veřejnoprávních původců"

Vzorový dodatek smlouvy
Vzorový dodatek smlouvy s externím zpracovatelem osobních údajů

Použitelnost správního řádu v souvislosti s GDPR
Stanovisko Ministerstva vnitra k použitelnosti správního řádu v souvislostis uplatňováním práva subjektu údajů na přístup k osobním údajům podle
GDPR

Osobním údajem
se tedy rozumí jakákoliv informace, na jejímž základě lze člověka jako subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat. Je tedy třeba si uvědomit, že může jít v podstatě o jakýkoli údaj související s konkrétním identifikovatelným člověkem, typicky pak může jít např. o jméno a příjmení (včetně jejich použití, např. při tvorbě emailové adresy), datum narození, bydliště, ale může se jednat také o fotografii, nahrávku z kamerového systému apod. a také jejich kombinace.
Při určování, zda je fyzická osoba identifikovatelná, by se mělo přihlédnout ke všem prostředkům, o nichž lze rozumně předpokládat, že je správce nebo jiná osoba použijí pro přímou či nepřímou identifikaci daného jedince. Pro zajímavost nad rámec výše uvedeného uvádíme, že podle judikatury Evropského soudního dvora je osobním údajem i IP adresa (ze které někdo např. přistupuje na web), protože ji mohou ke ztotožnění konkrétního člověka využít orgány činné v trestním řízení. Lze tedy uzavřít, že okruh údajů, prostřednictvím nichž lze identifikovat člověka, je velice široký.
Úprava ochrany
osobních údajů se nevztahuje na anonymní informace, tedy na informace, které se netýkají identifikované či identifikovatelné fyzické osoby, ani na osobní údaje anonymizované tak, že daná osoba není nebo již přestala být identifikovatelná.
Tzv. pseudonymizace, kterou může představovat například přidělení číselných kódů jednotlivým uchazečům či klientům, na základě kterých nebude možné konkrétního uchazeče či klienta bez dalších informací identifikovat (identifikace bude možná pouze spojením dokumentu, který obsahuje kód a jméno zároveň, jímž disponuje pouze uchazeč či klient).
Speciální pozornost
je pak třeba věnovat tzv. zvláštní kategorii osobních údajů („citlivé údaje“). Zpracování citlivých osobních údajů (patří sem biometrické údaje - výška či váha, genetické údaje - DNA, údaje vypovídající o rase nebo etnickém původu, filozofickém přesvědčení, náboženském vyznání, politických názorech, členství v odborech či organizacích, zdravotním stavu nebo i sexuální orientaci) je dle GDPR obecně zakázáno a zpracovávat citlivé osobní údaje je možné jen v přesně stanovených případech.

Těmi jsou:
Subjekt údajů sám tyto citlivé údaje zveřejnil.
Zpracování se provádí v rámci oprávněných činností a s vhodnými zárukami nadace, sdružení nebo jiných neziskových subjektů, které sledují politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle. Takovéto zpracování se musí vztahovat pouze na současné nebo bývalé členy subjektu nebo na osoby, které s ním udržují pravidelné styky související s jeho cíli (výzkumy, statistiky nebo analýzy o členské základně).
Zpracování se provádí v rámci oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany, například předávání citlivých osobních údajů zaměstnanců zdravotní pojišťovně nebo správě sociálního zabezpečení.
Zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce.
Subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto citlivých údajů pro jeden nebo více stanovených účelů.
Zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas, například hromadné neštěstí.
Zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí - například zpracování citlivých údajů pojišťovnou v rámci řešení pojistného plnění.
Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.

V praxi se můžeme setkat zejména s těmi citlivými údaji, které souvisejí se zdravotním stavem (např. nemoc nebo zdravotní postižení), náboženským vyznáním, sociální situací či s etnickým původem. K osobním údajům z této zvláštní kategorie je pak třeba přistupovat specificky.

Je třeba dbát na minimalizaci rizika zneužití citlivých údajů, které může mít na život jedince mimořádně nepříznivý dopad (např. v podobě diskriminace apod.). Obecně lze k tomuto uvést, že se s ohledem na rizika doporučuje, citlivé osobní údaje zpracovávat pouze v minimální možné míře.


Zpracovatel
Pokud má být zpracování provedeno pro správce, využije správce pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky Nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.
Zpracování zpracovatelem
se řídí smlouvou o zpracování, která zavazuje zpracovatele vůči správci a v je v ní stanoven předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce. Tato smlouva nebo jiný právní akt zejména stanoví, že zpracovatel:
Zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, včetně předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají právo. V takovém případě zpracovatel správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.
Zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti
Přijme všechna přiměřená opatření.
Dodržuje podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele.
Zohledňuje povahu zpracování, je správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření. Pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů.
Smlouva
musí obsahovat předmět a dobu trvání zpracování, povahu a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce a samozřejmě též povinnosti zpracovatele. Dále zejména
musí poskytovat správci informace potřebné k doložení toho, že byly splněny příslušné povinnosti a umožnit správci provádět audity či inspekce. Pokud stávající smlouvy nejsou v souladu s nařízením, je nutné je včas revidovat, případně vypovědět.

Smlouva musí obsahovat předmět a dobu trvání zpracování, povahu a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce a samozřejmě též povinnosti zpracovatele.

Dále zejména musí poskytovat správci informace potřebné k doložení toho, že byly splněny příslušné povinnosti a umožnit správci provádět audity či inspekce.

Pokud stávající smlouvy nejsou v souladu s nařízením, je nutné je včas revidovat, případně vypovědět.